Νέος Αυτοκινητόδρομος Πάφος – Πόλης

1. Τα Μέλη του Ομίλου

• J&P AVAX S.A.
• J&P AND J&P (O) J.V.
• VINCI CENCESSIONS S.A
• CYBARCO PLC.

 

2. Το Έργο

2.1. Περιγραφή του Έργου

• Το Έργο περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου από την Πάφο στην Πόλη, συνολικού μήκους 31,0 Km, από τα οποία:

15,5 Km είναι με 4 Λωρίδες
15,5 Km είναι με 2 Λωρίδες
 Στο Έργο περιλαμβάνονται συνδετήριοι οδοί 2 Λωρίδων
κυκλοφορίας στο Μεσόγι, Λιμνί και Προδρόμι, συνολικού
μήκους 8,2 Km.

• Εναλλακτικά υποβλήθηκε προσφορά για 4 Λωρίδες Αυτοκινητoδρόμου σε όλο το μήκος των 31,0 Km.

• Η διάρκεια σύμβασης του Έργου είναι 30 χρόνια (περιλαμβάνονται οι 54 μήνες της περιόδου μελέτης-κατασκευής).

• Οι πληρωμές θα γίνονται με την μέθοδο της Αμοιβής Διαθεσιμότητας (Available Payments).

2.2 Παραχώρηση του Έργου

• Ο κύριος σκοπός της παραχώρησης είναι η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες για την ασφαλή και ταχύτερη κυκλοφορία και ανάπτυξη των περιοχών που σχετίζονται με το δρόμο.